img Raportul auditului situațiilor financiare și conformității gestionării fondurilor publice la Instituţia Medico-Sanitară Publică (IMPS) Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă pe anul 2013 şi Raportul auditului situațiilor financiare și conformității gestionării fondurilor publice la Instituţia Medico-Sanitară Publică (IMPS) Institutul Oncologic pe anul 2013 au fost examinate în cadrul şedinţei publice a Curţii de Conturi din 3 iulie 2014.

Scopul misiunilor de audit au constat în oferirea unei asigurări rezonabile că situaţiile financiare şi patrimoniale la IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă şi la IMSP Institutul Oncologic, în toate aspectele semnificative, prezintă o imagine corectă şi fidelă, precum şi că fondurile publice au fost administrate conform reglementărilor.

IMSP Institutul Oncologic şi IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă sînt instituţii publice de nivel republican, încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, care activează pe principiul de autofinanţare, nonprofit. Scopul de bază al IMSP-urilor constă în ameliorarea sănătăţii populaţiei prin organizarea, dezvoltarea şi sporirea performanței asistenţei medicale, prestarea serviciilor medicale cost-eficiente şi calitative.

Fondatorul acestor instituții este Ministerul Sănătății, care deține controlul activității curente, iar atribuțiile organului de administrare şi control sînt realizare de către Consiliul administrativ.îAnual, pentru asigurarea continuității acordării asistenței medicale, instituţiile medico-sanitare publice contractează cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM), în calitate de gestionar al mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, servicii de acordare a asistenţei medicale. Gestionarea mijloacelor alocate, precum și a patrimoniului deținut în folosință este în responsabilitatea Directorului general al instituţiilor medico-sanitare publice.

Astfel, valoarea patrimoniului gestionat de IMSP-urile auditate constituie 359,3 mil. lei, inclusiv: IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă – 171,5 mil. lei și IMSP Institutul Oncologic – 187,8 mil. lei. În rezultatul activităţii economico-financiare în anul 2013, instituțiile au obţinut venituri totale în sumă de 433,6 mil. lei, inclusiv: IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă – 231,0 mil. lei (88% determinate de mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medical) și IMSP Institutul Oncologic – 202,6 mil. lei (65% determinate de mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medical).

Managementul financiar al instituțiilor auditate, în general, este funcţional şi atestă o asigurare rezonabilă în aspectele semnificative asupra conformităţii tranzacțiilor aferente situaţiilor financiare şi patrimoniale ale IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă şi IMSP Institutul Oncologic, precum şi a administrării fondurilor publice.

Misiunea de audit a identificat un şir de iregularităţi şi abateri de la normele legale.

Entitățile nu dispun de date complete şi reale privind necesarul de mijloace financiare pentru asigurarea unei activităţi continue, cu evitarea situaţiilor de risc, cum ar fi înregistrarea pierderilor, inclusiv incapacitatea de plată a obligaţiunilor formate. În context, planificarea mijloacelor din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, atît la IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă, cît și la IMSP Institutul Oncologic, s-a efectuat după încheierea contractelor cu CNAM.

Prin implicarea factorului de decizie extern (Fondatorul), în lipsa atribuţiilor statutare, a fost organizată licitația publică (63,4 mil. lei) pentru reconstrucția blocurilor curativ nr.4 și reanimare, beneficiar al clădirii fiind IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă. În aceste condiții, încălcarea normelor legale de către factorii de decizie a determinat riscul neasigurării calității la realizarea proiectului investițional; nejustificarea valorii achiziției organizate (cca 63,4 mil. lei); asumarea de angajamente în lipsa acoperirii financiare (3,4 mil. lei); apariția unor cheltuieli suplimentare şi neprevăzute în sumă de 2,1 mil. lei; suportarea cheltuielilor improprii pentru servicii de reproiectare, atribuție deținută de către Fondator (0,7 mil.lei).

Managementul IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă și al IMSP Institutul Oncologic nu dispune de un proces al sistemului de control intern eficient în domeniul înregistrării în evidența contabilă, gestionării și raportării patrimoniului public. Acest fapt a condiţionat:

la IMSP Institutul Oncologic admiterea majorării nefondate a valorii de intrare a activului material pe termen lung, primit cu titilu gratuit (387,3 mii lei), generînd sporirea pentru perioadele viitoare a cheltuielilor ce țin de uzura acestuia;
la IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă și IMSP Institutul Oncologic neconformitatea organizării procedurii de inventariere, precum și transmiterii în locațiune a unor spații neutilizate;
la IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă raportarea neconformă a unor elemente patrimoniale gestionate (828,1 mii lei)
La IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă persistă riscul neasigurării continuității acordării asistenţei medicale de urgență populației, precum și funcționalitii adecvate a instituției, acestea fiind condiţionate de nerealizarea obiectivelor privind modernizarea patrimoniului, și de lipsa în gestiune permanentă a unor spații pentru amplasarea stațiilor de urgență.

Irelevanța managementului IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă și IMSP Institutul Oncologic la achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor a admis mai multe nereguli şi carenţe, inclusiv:

achiziţionarea de bunuri cu depăsirea limitelor de mijloace disponibile (cu 4678,1 mii lei);
lipsa datelor exacte în planul de procurări;
neasigurarea principiilor de transparenţă a achiziţiilor publice;
întocmirea neconformă a proceselor-verbale ale grupului de lucru şi a dosarelor de achiziţii publice;
neasigurarea depunerii regulamentare a garanției de bună execuție;
nerespectarea principiului de utilizare eficientă a mijloacelor financiare;
Lipsa de reglementări procesului de coordonare și înregistrare a contractelor de procurare a medicamentelor și preparatelor parafarmaceutice generează, în unele cazuri, tergiversarea perioadei de livrare a acestora, și, ca rezultat, condiționează riscul neaprovizionării la timp a instituţiilor cu medicamente.

Controlul intern insuficient la IMSP Institutul Oncologic în cadrul gestionării medicamentelor a condiționat neasigurarea pe deplin a necesităților cu medicamente pentru tratamentul prescris pacienților, nedeţinerea de către unele subdiviziuni a informaţiilor exhaustive şi reale privind circuitul medicamentelor, precum și lipsa evidenţei separate a medicamentelor (pe etape şi tipuri) în cadrul procesului tehnologic.

Controlul intern insuficient la IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă, precum și gestionarea irelevantă a stocurilor, generează acumularea acestora, imobilizarea mijloacelor financiare, precum și procurarea de medicamente și produse parafarmaceutice în lipsa acoperirii financiare (2,3 mil. lei).

Cadrul regulator neconcludent în materie de evidenţă şi raportări financiare pentru instituţiile publice cu gestiune economică non-profit a generat denaturări evidente vis-a-vis de înregistrarea capitalului social: la IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă – 77,4 mil. lei şi la IMSP Institutul Oncologic – 65,3 mil. lei, precum și întocmirea incorectă, la IMSP Institutul Oncologic, a raportului de profit și pierderi prin obținearea unei pierderi brute nule.

Neatribuirea conformă de către IMSP Institutul Oncologic a valorii activelor materiale pe termen lung a determinat creșterea artificială a soldului finanțărilor și încasărilor cu destinație specială (40,1 mil. lei).

Neconcordanța cadrului regulator aferent structurii tarifului pentru serviciile medico-sanitare, care nu includ cota rentabilității, generează suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente impozitului pe venit.

Recuperarea tardivă de către Ministerul Sănătăţii a achitărilor efectuate de IMSP Institutul Oncologic pentru tratamentul pacienţilor în instituţiile medicale de peste hotarele republicii determină imobilizarea mijloacelor financiare.

Angajarea de obligațiuni contractuale în lipsa mijloacelor planificate (3,2 mil. lei), acordarea serviciilor medicale prestate în lipsa acoperirii financiare (cca 14,0 mil. lei), precum și imobilizarea mijloacelor bănești în stocuri, a generat înregistrarea datoriilor comerciale semnificative la IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă (40,3 mil. lei), iar neachitarea în termen a acestora generează riscuri de achitare a penalităților, precum și sistarea livrării de bunuri, care stau la baza activității curente de asistență medicală urgentă.

IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă şi IMSP Institutul Oncologic nu dețin proceduri de control intern clare și distincte pentru procesele remunerării muncii, fapt ce se exprimă prin necompletarea statelor de personal, situaţie în care entitățile mențin un număr semnificativ de funcții vacante, și anume – 205 unități la IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă și 270 unități la IMSP Institutul Oncologic. Acest fapt condiționează:

cumularea funcţiilor și generează riscul acordării asistenței medicale necalitative;
acordarea plăţilor, sporurilor suplimentare în lipsa evaluărilor performanţelor profesionale;
neplanificarea adecvată a cheltuielilor aferente compensării concediului de odihnă anual neutilizat.
Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.