999Astăzi, 22 iulie membrii Curţii de Conturi au examinat ” Raportul auditului conformității administrării taxei pe valoare adăugată de către Serviciul Vamal în anul 2013″ și ” Raportul auditului conformității privind utilizarea mijloacelor financiare publice și gestionarea patrimoniului public de către Serviciul Vamal și unele birouri vamale pentru perioada anului 2013″.

Rapoartele prezentate vizează domeniile importante de administrare vamala și dezvoltarea instituționala a Serviciului Vamal și reflectă capacitatea Serviciului Vamal de a gestiona banii publici, ceea ce este o responsabilitate primordială a instituțiilor publice fața de contribuabili și societate per ansamblu.

În Raport cu referire la administrarea TVA este menționat, că acestui tip de impozit, îi revine cea mai mare pondere din toate tipurile de drepturi de import încasate de Serviciul Vamal, respectiv 69,2% din totalul veniturilor vamale încasate în 2013. Totodată s-a evidențiat ponderea semnificativă a veniturilor administrate de către organele vamale în raport cu veniturile fiscale ale bugetului de stat, care a constituit în anul 2013 – 79,7 %, înregistrînd o creștere cu 1,7 puncte procentuale față de anul 2012 și respectiv o creștere cu 8,8 puncte procentuale față de anul 2009.

Este de remarcat, că menţinerea trendului ascendent al încasărilor vamale s-a realizat pe fundalul creșterii semnificative a ponderii facilitaților vamale și fiscale aplicate la import (aceasta fiind cea mai mare pe parcursul ultimelor 5 ani). Astfel, veniturile vamale în 2013 au înregistrat o majorare de 89% față de anul 2009, pentru aceeași perioadă, facilităţile fiscale și vamale au crescut cu un ritm de creștere mai rapid și au constituit 113%.

Directorul General Tudor BALIŢCHI a ţinut să specifice că „atingerea țintelor la capitolul venituri vamale ramîne a fi o preocupare premordială a Serviciului Vamal și în acest sens noi continuăm să elaborăm și promovăm instrumente noi de administrare vamală, care au ca impact sporirea gradului de conformare voluntară a importatorilor la plata impozitelor. Totodată punem accent și în continuare la instrumente antifraudă, care asigură prevenirea tentativelor de evaziuni fiscale”.

De menționat, că Raportul privind utilizarea mijloacelor financiare publice și gestionarea patrimoniului public, este audiatat în cadrul Serviciului Vamal pentru prima data în ultimii 5 ani. Ca urmare au fost identificate masurile necesare pentru optimizarea controlului intern, care sunt la etapă de implementare.

În confirmarea celor expuse vin și eforturile Serviciului Vamal îndreptate spre implementarea standardelor ISO, ca element important al sistemului de management financiar și control intern. Auditorii au evidențiat faptul, că Serviciul Vamal a devenit prima instituție publica în RM, care a reușit să confirme corespunderea administrației standardelor de managementul calității ISO și a obținut Certificatul ISO 9001:2008 pentru aparatul central și biroului vamal Ungheni. Totodată pînă în septembrie a.c. procesul certificării va fi definitivat și în celelalte 6 birouri vamale, astfel întreg sistem va trece la un nivel mai înalt de control managerial și audit al calității.

În cadul ședinței Tudor Balițchi a prezentat indicatorii de performanță, care reprezintă elemente cheie de facilitare a comerțului și asigurarea administrării transparente și eficiente a veniturilor vamale. 
Astfel, numărul titularilor procedurilor simplificate a sporit de la 25 în 2011 pînă la 70 la ziua de astăzi, ceea ce înseamnă că 15 % din totalul declarațiilor vamale se perfectează în mod simplificat (în comparație cu anul 2011 cînd nr. titularilor a fost 25 iar ponderea tranzacțiilor la nivel de 10 % ). 70 de companii sunt agenți economici de încredere care beneficiază de un număr mai redus de controale, de prioritate la trecerea frontierei și perfectarea actelor.

În 2013 Serviciul Vamal a implementat declarare electronică, și astfel s-a racordat conceptului european de Vama electronică (e-customs). Pentru agenți economici aceasta se materializează prin reducerea timpului și costurilor aferente traversării frontierei. La etapa actuală ponderea exportului perfectat exclusiv electronic fără suport de hîrtie, a depășit deja 20% din totalul exporturilor. Este o tendința de creștere foarte pozitivă, iar în septembrie a.c. urmează a fi lansată și procedura electronică pentru import. Un alt avantaj al declarării electronice, este faptul că vămuire electronică, prin definiție, elimină contactul direct între agentul economic și colaboratorul vamal. Astfel, se minimizează riscurile de integritate, iar întreagă procedura devine absolut transparentă și supravegheată în regim on-line.

Cu referire la durata vămuirii, această nu se mai calculează în ore dar în minute. Astfel dacă în 2011 perfectarea declarației pe culoarul verde în mediu a constituit o oră și 40 min, atunci prin simplificarea și automatizarea procedurilor vamale, în ziua de astăzi declarantul poate să-și ridice declarația vamală cu ștampila liber de vamă în maximum 20 de minute din momentul prezentării acesteia organului vamal.

Ponderea operațiunilor supuse controlului fizic/ sau așa numit culoarul roșu, de asemenea se află în dinamică pozitivă, a fost diminuat timpul la import de la 50% în 2009 pînă la 21% în anul curent. Toate acestea datorită focusării resurselor Serviciului Vamal în direcții de risc sporit și eficientizarea controale vamale și măsuri de prevenire a fraudelor.

Pe acest fundal, directorul general a menţionat că Serviciul Vamal va continua să sporească capacitatea operaţională a instituţiei prin implementarea Recomandărilor Curţii de Conturi şi aplicarea unui întreg arsenal de mecanisme moderne de control vamal.

Secția managementul relațiilor publice