img Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2013 a fost examinat în cadrul şedinţei publice a Curţii de Conturi din 3 iulie 2014.

Scopul misiunii de audit a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul, că Raportul Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2013 a fost întocmit și raportat potrivit cerințelor stabilite, iar mijloacele publice acumulate în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) au fost planificate, distribuite, utilizate și administrate conform prevederilor legale.

Nivelul veniturilor și cheltuielilor FAOAM pentru anul 2013 a fost reglementat prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fiind aprobată la venituri suma de circa 4,12 mld. lei și la cheltuieli – de 4,32 mld. lei, deficitul de 200,0 mil. lei urmînd a fi acoperit din soldurile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

Majorarea cheltuielilor pentru ocrotirea sănătății în anul 2013, comparativ cu anul 2000, de circa 10 ori și, comparativ cu nivelul de creștere a cheltuielilor Bugetului Public Național și Produsului Intern Brut, de circa 4 ori denotă interesul sporit al statului față de domeniul sănătății publice, urmărind sporirea calității serviciilor respective acordate populației.

Intensificarea activității instituțiilor de stat abilitate cu atribuții de încasare, monitorizare și control a determinat executarea veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2013 la nivel de 101,1%, în special din încasarea:

primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală de la angajatori și angajați (cu 1,5 puncte procentuale);

primelor încasate de la persoanele fizice care au obligaţia de a se asigura în mod individual (cu 24,1 puncte procentuale);

dobînzii aferente mijloacelor temporar disponibile (cu 21,2 puncte procentuale).
Responsabili de politicile în domeniul sănătății și de gestionarea mijloacelor FAOAM sînt Ministerul Sănătății și, respectiv, Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM). De asemenea, părți ale procesului de administrare a mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, prin prisma competențelor și responsabilităților delegate, sînt Consiliul de administrație al CNAM și Comisia mixtă de selectare, evaluare și monitorizare a proiectelor investiționale finanțate din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale.

Verificările de audit asupra conformității administrării mijloacelor din fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală au constatat unele rezerve și situații problematice:

lipsa indicatorilor măsurabili prestabiliți la aprobarea cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, în aspect de programe și subprograme, nu permite evaluarea progresului, rezultatelor obținute și impactului utilizării banilor publici în realizarea obiectivelor acestora;

nevalorificarea de către beneficiari a mijloacelor financiare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a determinat executarea/utilizarea acestora la nivel de 97,8%, și respectiv, menținerea soldurilor semnificative la conturile CNAM (284,5 mil.lei). Astfel, se denotă valorificarea fondului de rezervă la nivel de 58,0%, a fondului măsurilor de profilaxie – de 72,9%, a fondului de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale – de 76,0%;
imposibilitatea evaluării volumului de servicii medicale real prestate, comparativ cu cel contractat, determinată de situația prezentării de către instituțiile medico-sanitare a facturilor pentru serviciile medicale prestate, în lipsa indicatorilor facturați și realizați;

acceptarea distribuirii suplimentare, la finele anului 2013, a mijloacelor financiare din fondul de bază (86,4 mil.lei) la solicitarea instituțiilor medico-sanitare în lipsa indicatorilor realizați;
neargumentarea de către Ministerul Sănătății și instituțiile medicale a necesității de medicamente costisitoare, ceea ce a contribuit, în unele cazuri, la formarea și majorarea nefundamentată a stocurilor de medicamente. Astfel, mijloacele destinate procurării preparatelor antivirale în sumă de 40,0 mil.lei transferate IMSP „Spitalul Clinic Republican” la 31.12.2013 au generat majorarea soldului de medicamente la finele anului de raportare (90,4 mil.lei) cu 44,9 mil.lei față de soldul înregistrat (45,5 mil.lei) la începutul perioadei de gestiune;

aprobarea prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 și Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2013 a mijloacelor pentru realizarea programelor naționale de ocrotire a sănătății, în sumă de 25,1 mil.lei, în lipsa destinației și indicatorilor măsurabili bazați pe rezultate, nu permite evaluarea utilizării acestora conform destinației și obiectivelor realizate;
suprapunerea administrativă a funcțiilor/atribuțiilor de gestiune a mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală ale Comisiei mixte (în componența aprobată) creează disfuncționalități, implicit, ingerințe din partea factorilor responsabili și decizionali din cadrul Ministerului Sănătății în procesul preavizării și aprobării proiectelor investiționale;

nerespectarea de către Comisia mixtă a limitei stabilite de mijloace la aprobarea spre finanțare a proiectelor investiționale în sume ce depășesc semnificativ (244,8 mil.lei) mijloacele financiare aprobate pentru fondul de dezvoltare, precum și nestabilirea tranșelor în funcție de perioada anului bugetar condiționează situații de incapacitate de plată a contractelor încheiate și de realocare a mijloacelor din alte fonduri pentru acoperirea acestora;

lipsa monitorizării de către Comisia mixtă și CNAM a derulării proiectelor investiționale și neatragerea experților în domeniu invocă situații de nerealizare a scopului stabilit;

controlul intern insuficient la demararea procesului de aprobare, contractare și executare a fondului de profilaxie condiționează iresponsabilitatea operatorilor economici, aceștia neonorîndu-și obligațiunile asumate în contracte. Această situație a determinat realizarea la un nivel redus a scopurilor propuse și majorarea soldurilor aferente FAOAM.

Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.