img La data de 30 iunie 2014, Curtea de Conturi a examinat în cadrul şedinţei publice Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Făleşti pe anul 2013.

Scopul auditului a fost verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale (AAPL) din raionul Făleşti a prevederilor actelor normative în procesul bugetar; corespunderea cadrului normativ şi analitic a procedurilor de evaluare, planificare şi administrare a impozitelor / taxelor locale, precum şi de planificare, executare şi raportare a cheltuielilor bugetare; verificarea administrării şi integrităţii patrimoniului public.

Sintetizînd abaterile și iregularităţile admise de autoritățile administrației publice locale din raionul Făleşti în procesul bugetar și în gestionarea patrimoniului public în anul 2013, se atestă că autorităţile respective nu au manifestat o preocupare relevantă, pentru cuantificarea și evaluarea materiei impozabile aferentă formării surselor de completare a bugetelor locale întru realizarea intereselor de dezvoltare economică și socială a teritoriului administrat.

În perioada supusă auditării, AAPL nu au identificat, şi evaluat potenţialul economico-financiar, respectiv, nu au asigurat fundamentarea la justa valoare a bazei de impozitare, inclusiv prin estimarea şi prognozarea relevantă a indicilor fiscal-bugetari, care ar asigura stabilitatea financiară a bugetelor UAT (nivelul I şi II) din raion, cu evitarea disproporțiilor și inegalităților în stabilirea relațiilor interbugetare la nivelul acestor bugete. Totodată, autoritatea financiară nu a aplicat exigențele de profil pentru fundamentarea proiecțiilor fiscal-bugetare, nu a conlucrat eficient, în acest sens, cu AAPL şi cu autorităţile fiscale, statistice şi cadastrale, precum şi cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea veniturilor bugetare, ca urmare fiind redus şi gradul de responsabilitate conferit Direcției Generale Finanțe şi Economie prin atribuţiile funcţional-instituţionale. Neasigurarea instrumentelor analitice și deficiențele cadrului metodologic s-au soldat cu diminuarea propunerilor de venituri la buget, estimate de audit la cca 2,8 mil.lei. În acelaşi timp, neidentificarea şi neevaluarea surselor aferente finanţelor publice au determinat neimobilizarea veniturilor bugetelor locale în sumă totală de la 2,8 mil lei pînă la 7,7 mil.lei (inclusiv: 1,3 mil.lei – 6,2 mil.lei venituri din arenda terenurilor aferente obiectivelor private; 0,6 mil.lei – veniturile din arenda bazinelor acvatice; 0,9 mil.lei – venituri din folosinţa încăperilor).

O rezervă nevalorificată la acumularea veniturilor în bugetele UAT o constituie restanţele contribuabililor, care, la situaţia din 31.12.2013, au însumat 2,4 mil.lei.

Managementul cheltuielilor bugetare nu corespunde normelor legale, în consecinţă fiind admise un şir de nereguli de la cadrul regulator care afectează eficienţa utilizării mijloacelor publice, la originea acestor iregularități fiind neimplementarea prevederilor Legii privind controlul financiar public intern. Astfel, se menţionează:

valorificarea neconformă a mijloacelor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare privind acest domeniu au determinat utilizarea neregulamentară a resurselor financiare în sumă totală de 9,6 mil.lei;
neconformarea la cadrul de proceduri regulamentare și de transparență în procesul achiziţiilor publice evaluate la 4,8 mil.lei;
nerespectarea normelor legale aferente retribuirii muncii a determinat efectuarea de plăţi neregulamentare (0,1 mil.lei).
Sistemul de management al AAPL (nivelul I şi II), care nu asigură regularitatea şi legalitatea administrării patrimoniului public, precum şi lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local s-au soldat cu:

neasigurarea înregistrării regulamentare a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare de peste 113,1 mil.lei;
neidentificarea şi necontabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică în valoare de cca 13,9 mil.lei;
administrarea neconformă şi monitoringul ineficient asupra activităţii entităţilor fondate, cît şi asupra patrimoniului transmis în gestiunea acestora, ceea ce a generat iregularităţi în acest domeniu de peste 24,6 mil.lei;
nedispunerea și nemonitorizarea de către CR a încheierii contractelor de comodat pentru patrimoniul transmis în gestiune instituţiilor medico-sanitare publice în sumă totală de 24,7 mil.lei;
neidentificarea şi necontabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică în valoare de cca 13,9 mil.lei;
neasigurarea delimitării terenurilor proprietate publică (a statului, a UAT şi privată), evidenţa defectuoasă şi lipsa controlului asupra modului de utilizare a acestora, ceea ce amplifică riscul gestiunii neautorizate a terenurilor proprietate publică și, respectiv, al neimpunerii fiscale şi pierderii, după caz, a dreptului de deţinător.
Managementul financiar-contabil necalitativ, exprimat prin înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, lipsa evidenţei analitice, iregularitățile în decontări au determinat raportarea eronată a situaţiilor patrimoniale.

Verificările asupra conformării cerinţelor şi recomandărilor din auditul efectuat anterior de Curtea de Conturi indică asupra faptului că managementul AAPL din raion a ignorat necesitatea remedierilor de rigoare. Astfel, din 22 recomandări expuse în Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 74 din 24.11.2011 „Privind Raportul auditului bugetului raional Făleşti pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public”, 14 nu au fost executate.

Iregularităţile constatate sînt rezultatul managementului financiar și controlului intern ineficient de care au dat dovadă factorii de decizie din cadrul AAPL la utilizarea banilor publici şi la gestionarea patrimoniului public local.

Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.